gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Akademia z okazji patrona naszej szkoły -Tadeusza Kościuszki- 23 luty

Dnia 23 lutego 2001 r. odbyła się uroczysta akademią, z okazji Dnia Patrona Szkoły - Tadeusza Kościuszki.
Recytatorzy przygotowani przez panią Beatę Krzyszczak przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życia naszego patrona. Pan Tadeusz Kośmider wykonał piękną dekorację.
Wszyscy zebrani z uwagą śledzili program przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Tadeusz Kościuszko urodził się 12 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na Białorusi. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu Szkoły Rycerskiej w Warszawie, studiował we Francji inżynierię wojskową- Brał udział w stopniu generała, w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1775- 1783; kierował tam pracami fortyfikacyjnymi; przyczynił się do zwycięstwa pod Satorgą. Po powrocie do kraju w 1784 roku osiadł w swym majątku Siechnowicze. W okresie Sejmu Czteroletniego był generałem wojsk koronnych- Podczas wojny z Rosją w 1792 r. otrzymał medal Virtuti Militari za współudział w zwycięstwie pod Zieleńcami; odniósł także sukces jako dowódca w bitwie pod Dubienką. Po przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej podał się do dymisji i wyjechał do Galicji, a później do Lipska, który stał się ośrodkiem polskiej emigracji patriotycznej. Przewidziany na wodza powstania wyjeżdżał do Francji, gdzie nadaremnie starał się uzyskać od przywódców rewolucji pomoc dla Polski. Następnie przebywał w Dreźnie, skąd w marca 1794 r. wyruszył przez Pragę w kierunku Krakowa. Jako naczelnik powstania w 1794 r., stał się ogólnonarodowym przywódcą (Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej), a jego autorytet militarny i polityczny wielokrotnie przyczyniał się do łagodzenia wewnętrznych sporów. Rozbił oddziały rosyjskie pod Racławicami. Doceniając konieczność pozyskania chłopów, wydał Uniwersał Połaniecki. Ranny pod Maciejowicami, dostał się do niewoli rosyjskiej i został osadzony w twierdzy Pietropawłowskięj w Petersburgu. Zwolniony w listopadzie 1796 r. przez cara Pawła I, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał do 1798 r. Po powrocie do Europy współdziałał w utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech. Wezwany prze Napoleona I w 1806 r., jako warunek współpracy z cesarzem, postawił uprzednie ogłoszenie przez cara deklaracji, w sprawie utworzenia Polski, w granicach przedrozbiorowych, z ustrojem wzorowanym na angielskim. Gdy tej deklaracji nie otrzymał, odmówił współpracy. Podobne warunki wysunął w 1815 r. wobec cara Aleksandra I, konsekwentnie unikając politycznego angażowania się. Ostatnie lata życia spędził Kościuszko w Solurze (Szwajcaria), gdzie zmarł. Zwłoki jego spoczywają na Wawelu - W testamencie obdarzył wolnością i ziemią chłopów w swym majątku Siechnowicze- Podobnie, wcześniej polecił obdarzyć wolnością Murzynów w swoich dobrach otrzymanych od rządu Stanów Zjednoczonych.
Tadeusz Kościuszko należy do najpopularniejszych postaci w naszej historii. Poświęcono mu wiele prac naukowych i literackich, o czynach naszego patrona mówią liczne wiersze i pieśni.

Ojczyzna - to samo życie
Jak krew bije w tętnicach
Jak serce w pieśniach uderza
Jak myśl w mózgu przepływa
tak w nas żyje ojczyzna