URL: http://www.pg3.home.pl/index.php?wizja-i-misja-szkoay


gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2012/09/20

Wizja i misja szkoły

Gimnazjum nr 3 w Siedlcach, to szkoła, która cieszy się uznaniem i zaufaniem wielu rodziców mieszkańców Siedlec, którzy chcą, aby ich dziecko właśnie w niej kontynuowało naukę, zgodnie z misją i wizją szkoły.

„Siebie samego zwyciężać, największe zwycięstwo”

WIZJA SZKOŁY

Społeczność szkolna podejmuje działanie podporządkowane wizji gimnazjum, które jest miejscem:

 • wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju każdego ucznia,
 • przygotowania do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 • kształtowania u młodzieży poczucia odpowiedzialności, umiłowania ojczyzny oraz więzi ze swoją małą ojczyzną, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,
 • twórczych działań które dają każdemu uczniowi, możliwość prezentowania swoich umiejętności, wiedzy i zdolności.

Szkoła poprzez swoje działania wspiera rozwój środowiska lokalnego w zakresie:

 • kultury i sportu
 • promocji zdrowego stylu życia
 • integracji młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami
 • wzmacniania wychowawczej roli rodziny.

Uczniowie gimnazjum dążą do:

 • wszechstronnego rozwoju i zdrowego stylu życia
 • przestrzegania norm społecznych opartych na poszanowaniu siebie i innych
 • budowania poczucia własnej wartości
 • konstruktywnego nawiązywania relacji z dorosłymi i rówieśnikami, zdobycia umiejętności współpracy w grupie.

Pracownicy szkoły dążą do:

 • rozwoju osobowego i zawodowego
 • upowszechniania postaw przyjaźni, życzliwości, kreatywności poprzez osobisty przykład.

Rodzice i opiekunowie dążą do:

 • doskonalenia współpracy w celu zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju dzieciom i podopiecznym.

 

MISJA SZKOŁY

 • Jesteśmy Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, w którym kształci się również młodzież niepełnosprawna.
 • Nosimy imię Tadeusza Kościuszki, który jest dla nas wzorem patrioty, nowoczesnego Polaka, wybitnego inżyniera.

Misją szkoły jest tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, nauczycieli, rodziców poprzez realizację zadań wynikających z wizji szkoły.

Działamy po to, aby:

 • nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku,
 • Ich rodzice wspierali nas radą i pomocą, współdecydowali o wszystkim co jest ważne dla szkoły,
 • pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania i opieki, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych, sportowych, grup wsparcia oraz zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, logopedycznych.

Szkoła jest placówką, w której uczeń jest kształtowany według następujących założeń:

Absolwent gimnazjum powinien:

 1. Być tolerancyjny i wrażliwy na niesprawiedliwość i krzywdę ludzką. W życiu kierować się ideą integracji.
 2. Cechować się prawością i odpowiedzialnością za własne słowa i czyny oraz być przekonanym, że w życiu człowieka podstawowe znaczenie mają takie wartości jak: dobro, uczciwość, obowiązkowość i tolerancja.
 3. Być patriotą mającym poczucie emocjonalnej więzi ze społecznością lokalną oraz szacunek dla historii, tradycji i dorobku minionych pokoleń Polaków.
 4. W nowy sposób patrzeć na dzieje naszej kultury, aby fakty historyczne, idee, emocje, marzenia, wątpliwości i dokonania ludzi różnych epok ujmować w system znaków, które pomagają lepiej zrozumieć nie tylko przeszłość, ale przede wszystkim teraźniejszość.
 5. Posiadać elastyczne, horyzontalne spojrzenie na świat, które pozwoli mu widzieć źródło wiedzy o człowieku w wydarzeniu historycznym, dzieł sztuki, przedmiocie codziennego użytku, wynalazku, myśli filozoficznej, utworze literackim, muzyce, filmie itp.
 6. Samodzielnie myśleć, stawiać pytania, formułować problemy, rozumieć i interpretować znaki kultury.
 7. Samodzielnie zdobywać informacje na określony temat, czerpać wiedzę ze wszystkich dostępnych źródeł, co pozwoli na dalsze kontynuowanie wiedzy;
 8. Być wrażliwym na piękno, przygotowanym do odbioru różnych form, sztuki, aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta.
 9. Cechować się wszechstronnym wykształceniem i umiejętnością łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
 10. Cenić swoją indywidualność i własne przekonania, nie poddawać się biernie agresywnej propagandzie politycznej czy reklamie.
 11. Być przygotowanym do określenia swojego światopoglądu, udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji i sensu życia, wytyczania własnego celu i świadomego wyboru norm moralnych, aby uchronić się od złych wpływów np.: sekt, subkultur itp.
 12. Umiejętnie poruszać się w „gąszczu informacyjnym” korzystając z najnowszych mediów elektronicznych, dążyć do tego , by infosfera stała się dla niego środowiskiem naturalnym.
 13. Czuć się współgospodarzem naszej planety, zapobiegać jej ekologicznej zagładzie, propagować wszelkie formy ochrony środowiska.
 14. Dbać o własne ciało i umysł, znać zasady higieny i zdrowego trybu życia;
 15. Dostrzegać ciągłość kulturową i wspólne fundamenty jednoczącej się Europy, orientować się w układzie sił politycznych Unii Europejskiej.