gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Integracja w Naszym Gimnazjum

Jesteśmy Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, w którym kształci się również młodzież niepełnosprawna. W swojej pracy respektujemy Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych mówiącą m.in. o prawie osób niepełnosprawnych do:
- dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym;
- dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną;
- nauki w szkołach wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej;
- pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej pełny rozwój;
- życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych;
- pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
Głównym celem kształcenia integracyjnego w naszej szkole jest zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania i opieki, klimatu życzliwości oraz zmniejszenia niekorzystnych skutków choroby dziecka poprzez wspieranie rodziców w opiece i pracy z dzieckiem, gdyż „integracja zaczyna się w sercu człowieka”.

Tak wspieramy naszych uczniów w rozwoju

Uczniowie klas pierwszych o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą liczyć na szczególną pomoc i opiekę w naszej szkole. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, mogą wraz z rodzicami i pod opieką pedagoga zwiedzić szkołę, zapoznać się z jej pracownikami tak, aby od pierwszych dni czuli się bezpiecznie i pewnie w naszych murach.
Aby zapewnić dziecku jak najlepszy rozwój dydaktyczny i społeczny, aby poznać jego szczególne potrzeby oraz możliwości, na początku roku szkolnego rodzice nowo przyjętych uczniów niepełnosprawnych spotykają się na indywidualnych konsultacjach z pedagogiem do spraw integracji oraz wychowawcą klasy.
Podczas nauki w gimnazjum uczeń nie pozostaje sam – dbamy o wszystkie sfery jego życia szkolnego, zapewniamy stałą opiekę, np. poprzez dowozy do szkoły i do domu. Zachęcamy uczniów do udziału w życiu szkoły.
Wnikliwe poznanie potrzeb i możliwości dziecka pozwala nauczycielom wspierającym stworzyć indywidualne programy dydaktyczne dla każdego ucznia o specjalnych edukacyjnych potrzebach.
Dziecko może brać udział w specjalnie dla niego przygotowanych zajęciach ze specjalistami: rewalidatorem, logopedą, rehabilitantem, pedagogiem do spraw integracji, psychologiem.
Rolą nauczyciela wspierającego jest diagnozowanie potrzeb uczniów niepełnosprawnych, ocena ich możliwości, dostosowanie programu nauczania oraz prowadzenie indywidualnych zajęć dydaktycznych i wyrównawczych.
Nauczyciel wspierający prowadzi również działania zmierzające do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkolnej.