gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2013/04/12

Szkolny Regulamin Rekrutacyjny

Szkolny Regulamin Rekrutacyjny Publicznego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach.

§ 1.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. Nr 97, poz. 1054/ z późniejszymi zmianami oraz Zarządzenia nr 9 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2003 r. powołuję szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

 

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

 1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć,
 2. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i sporządzenie protokołu,
 3. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

§ 2.

Do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 3 przyjmuje się:

 

 

 oraz w przypadku kiedy PG nr 3 dysponuje wolnymi miejscami:
 1. z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły (załącznik nr 1 – wykaz ulic),
 2. z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w Siedlcach, (w oddziałach integracyjnych liczbę uczniów ustala się od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniami PPP, wśród pięciu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego co najwyżej dwóch może mieć niepełnosprawności sprzężone, oraz wskazane jest aby w klasie integracyjnej uczył się co najwyżej jeden uczeń z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.)

 3. na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły (załącznik nr 2 – podanie).

 

§ 3.

Kandydatów zamieszkałym poza obwodem szkoły przyjmuje się według następujących kryteriów:

 1. dobre lub wzorowe zachowanie,
 2. dobre i bardzo dobre wyniki w nauce,
 3. ponad 60% punktów uzyskanych ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

§ 4.

Dzieci nauczycieli mają pierwszeństwo w przyjęciu do PG nr 3.

§ 5.

Dyrektor szkoły ma prawo do przyjęcia 10 uczniów według własnego uznania.

§ 6.

Kandydat na ucznia wypełnia podanie.

§ 7.

Wykaz dokumentów składanych przez kandydata:

 1. podanie - od 2 kwietnia do 25 kwietnia 2013 r.
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego– do 3 lipca 2013 r. do godz. 15.00.
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia w oddziale integracyjnym na etapie gimnazjum - od 2 kwietnia do 25 kwietnia 2013 r.
 4. kartę zdrowia,
 5. 2 zdjęcia.

§ 8.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 zapewnia kontynuację nauki języka obcego (j. niemiecki, j. angielski), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole.

§ 9.

Kandydaci do klas integracyjnych i ich rodzice odbędą indywidualną rozmowę z pedagogiem szkolnym do 30 czerwca.

§ 10.

Szkoła ogłasza listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych w terminie wyznaczonym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty /nie później niż 7 dnia (piątek) od daty zakończenia zajęć edukacyjnych/.

§ 11.

Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły potwierdzają wolę nauki w szkole przez dostarczenie do sekretariatu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

§ 12.

Terminy składania dokumentów do szkoły oraz termin rekrutacji ustala Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 13.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 29 stycznia 2010 roku.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr  8

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014

            Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17 stycznia 2012 r. wprowadzonego zarządzeniem Nr 5 z dnia 17 stycznia 2012 r. oraz § 23 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do gimnazjów publicznych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2013/2014 :

Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej;

nie później niż na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach publicznych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się w dniach: ;

13 – 18 maja 2013 r.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do klas sportowych;

20- 25 maja 2013r.

Ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz wyników sprawności fizycznej;

trzeciego dnia (licząc dni robocze) od daty przeprowadzenia sprawdzianu lub próby sprawności do godziny 16.00

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum;

5 lipca 2013 r. - godzina 14.00

 


Składanie dokumentów do gimnazjów publicznych na terenie województwa mazowieckiego przebiegać będzie według następujących terminów:

Składanie podań (i innych dokumentów określonych
w statucie) o przyjęcie do gimnazjum;

        od 2 kwietnia do 25 kwietnia 2013 r.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego;

do 3 lipca 2013 r. - godz. 15.00

§ 2.

Datę i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej w danym gimnazjum określa i podaje do wiadomości kandydatom dyrektor szkoły w terminie do 28 lutego 2013 r. Termin ten nie dotyczy gimnazjów nowo tworzonych.

§ 3.

Zasady uznawania wyników przeprowadzonego sprawdzianu ww. uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej uzyskanych w innej szkole oraz terminy składania tych wyników określa statut szkoły.

§ 4.

Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

§ 5.

Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym, w uzasadnionych jednostkowych przypadkach może przedłużyć termin składania podań o przyjęcie do gimnazjum, z równoczesnym powiadomieniem organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 6.

Zobowiązuje się dyrektorów gimnazjów do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych zgodnie z przepisami rozporządzenia wymienionego na wstępie, z uwzględnieniem postanowień niniejszego zarządzenia oraz innych przepisów prawa dotyczących przyjmowania uczniów do szkół.

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Karol Semik

/-/

Mazowiecki Kurator Oświaty